O nás

Budova CPPPaP Myjava V CPPPaP Myjava poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby. CPPPaP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno – patologických javov v populáci detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

 Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Táto vyhláška upravuje spôsob organizácie zariadení výchovného, psychologického a špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie, personálneho a materiálno – technického zabezpečenia a vytvárania ďalších pracovísk.

 1. poradenské zariadenie zriadené orgánom štátnej správy v školstve sa organizuje tak, aby sa v územnej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve , ktorý je zriaďovateľom poradenského zariadenia, poskytovali činnosti
 • deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve,
 • deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve,
 • zákonným zástupcom detí a žiakov podľa písmen a/, b/,
 • pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

Zriaďovateľom CPPPaP na Myjave je Okresný úrad - odbor školstva v Trenčíne. CPPPaP je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Organizačné členenie CPPPaP na úseky:

 • úsek správy CPPPaP
 • úsek poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu a psychoterapie
 • úsek špeciálno – pedagogického poradenstva
 • úsek metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérovom vývine
 • úsek poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

Úsek správy CPPPaP

 • zabezpečuje chod centra po sociálno – administratívnej stránke
 • zabezpečuje ekonomické aktivity centra.

Hlavné úlohy:

- evidencia klientov, spravovanie databázy klientov
- sociálna diagnostika /snímanie anamnéz/
- zabezpečenie kontaktu odborných zamestnancov s klientmi
- registrácia osobných záznamov vyšetrených klientov
- vedenie peňažného denníka
- kompletizácia, evidencia, odosielanie, prijímanie pošty
- inventarizácia
- mzdy, účtovníctvo

Úsek poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu a psychoterapie
- poskytuje spektrum odborných služieb v oblasti psychologického poradenstva, diagnostiky a terapie.

Hlavné úlohy:

- diagnostika pripravenosti detí predškolského veku na povinnú školskú dochádzku, prevencia zaškolenia nezrelých detí
- diagnostika porúch učenia a správania, poradenské a terapeutické korigovanie rizikových prejavov správania, návrhy na integrované vzdelávanie
- metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiakov so ŠVVP formou konzultácií a spolupráce pri zostavovaní IVVP
- vypracovanie písomných správ z psychologických vyšetrení a terapeutických sedení
- poskytovanie konzultácií žiakom, študentom, rodičom, pedagógom, lekárom, pracovníkom odboru sociálnych vecí
- filiálna terapia pre rodičov a ich deti
- psychologické poradenstvo a terapia pri problémoch v osobnostnom vývine
- vypracovanie metodických listov s psychologickou problematikou, manuálov pre rodičov
- príprava a realizácia odborných seminárov pre pedagógov, rodičov
- vedenie odbornej praxe študentov psychológie

Úsek špeciálno – pedagogického poradenstva
- poskytuje spektrum odborných služieb v oblasti špeciálno – pedagogického poradenstva, diagnostiky a reedukácie.

Hlavné úlohy:

- depistáž žiakov s vývinovými poruchami učenia, diagnostika vývinových porúch učenia
- reedukačná terapeutická činnosť u klientov so ŠVVP, vypracovanie individuálneho reedukačného plánu
- vypracovanie správ zo špeciálno – pedagogických vyšetrení a reedukácie
- metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiakov so ŠVVP formou konzultácií a spolupráce pri zostavovaní IVVP
- poskytovanie konzultácií žiakom, študentom, rodičom, pedagógom, lekárom, pracovníkom odboru sociálnych vecí
- vypracovanie metodických listov, príprava a realizácia odborných seminárov
- vedenie odbornej praxe študentov špeciálnej pedagogiky

Úsek metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérovom vývine
- poskytuje spektrum odborných služieb v oblasti metodiky výchovného poradenstva na školách, kariérové poradenstvo sa zameriava na predprofesijný vývin žiakov.

Hlavné úlohy:
- metodické vedenie a spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ, organizačné a obsahové zabezpečenie porád výchovných poradcov ZŠ a SŠ
- konzultácie s pedagógmi, žiakmi, rodičmi v oblasti výchovného poradenstva, profesijnej orientácie
- kariérne poradenstvo – individuálne a skupinové pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, poradenstvo pri výbere strednej školy a možnosti štúdia na vysokých školách
- sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách, trhu práce
- príprava a realizácia odborných seminárov pre VP, pedagógov, študentov, rodičov

Úsek poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
- poskytuje spektrum odborných činností v oblasti prevencie sociálno – patologických javov.

Hlavné úlohy:

- riešenie adaptačných a socializačných problémov a vzťahov, ťažkostí v komunikácii a sebaregulácii, práca s triedami a skupinami
- skupinové aktivity zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu života
- prevencia šikanovania, rizikového správania a porúch správania, prevencia záškoláctva, prevencia látkových a nelátkových závislostí, násilných prejavov, suicidálneho správania, prevencia obchodovania s ľuďmi
- realizácia preventívnych programov primárnej a sekundárnej prevencie na ZŠ a SŠ
- realizácia preventívnych programov v spolupráci s mestskou políciou pre deti MŠ
- metodické vedenie koordinátorov prevencie na ZŠ a SŠ, organizovanie stretnutí koordinátorov
- tvorba metodických materiálov pre vzdelávanie koordinátorov prevencie, cyklické vzdelávanie koordinátorov
- odborná príprava rovesníckych /peer/ dobrovoľníkov z radov študentov SŠ zameraná na realizáciu a vedenie preventívnych programov na ZŠ a SŠ za prítomnosti školiteľa
- spolupráca s miestnou samosprávou a inštitúciami tretieho sektoru v regióne /napr. Deň narcisov/